Våra tjänster

Molndalsbostader

Allmännyttan för Mölndals kommun

Tidigare en stiftelse, ett kommunalt bolag sedan 1998.

Har ett bestånd om ca 3000 lägenheter, ungefär 500 av dem är äldre-/särskilda boenden.

Uppdraget för Mölndalsbostäder är att tillhandahålla bra boenden till olika kundgrupper, att ha ett brett sortiment av boenden som lockar kunder med olika behov. Med andra ord är man en del av samhällsbyggandet i Mölndals Kommun och man tar den rollen på största allvar.

Företaget lyder under LOU, lagen om offentlig upphandling.

Investeringstakten för närvarande är ca 60 lgh/år. (vilket är förhållandevis mkt i jämförelse med andra fastighetsbolag i området, i a f med hänsyn taget till beståndets storlek).

Man har senare år jobbat mycket med sina värderingar. Ett seriöst och omfattande arbete kring gemensam plattform som mer och mer genomsyrar organisationen och människorna i den.
Mölndalsbostäder lever inom följande hörnstenar: Trovärdig, Modig, Tydlig, Delaktig.

Man jobbar idag med ’partnering’ och har ett 4 år långt partnerskap med PEAB för närvarande.

Förvaltningen av fastigheterna är uppdelade i två huvuddelar, öst och väst, så mycket som möjligt hanteras in-house. Man har med andra ord egna hantverkare, sköter städ och trädgård i egen regi.

Ett tredje förvaltningsområde finns just nu. Det handlar om Mölndals centrum syd. Där man ansvarar för förvaltningen i en övergångsfas inför den stora ombyggnationen i området. Förvaltningen av Centrum Syd drivs i projektform.

Mölndalsbostäder är ett modernt företag med en aktiv ledning som verkligen vill utveckla sin organisation, personal och sitt angreppsätt vad gäller kunder och affärer. Man anser att man arbetar med bra boenden och kundens positiva upplevelser mer än att bygga och förvalta fastigheter.

Centrala frågor i organisationen vid sidan av kärnverksamheten är Ledarskapsfrågan samt att ’lita på påbörjad process’, att enträget fortsätta att utveckla sina arbetssätt steg för steg.

Till exempel så är affärsplanen ett centralt och styrande dokument som fungerar som riktmärke för hela organisationen på ett helt annat sätt än tidigare. Man gör årligen en medarbetarenkät som senast visade 94% v g nöjdhet med sin arbetsplats/-situation samt stolthet över sitt företag.

Styrelsen för Mölndalsbostäder är politiskt sammansatt och idag finns en liten majoritet för Alliansens räkning.Aktuella tjänster:

Fastighetsingengör

Göteborg

Mölndalsbostäder

Publicerad 2017-12-21
Sista ansökan: 2018-01-22

Webbyrå: Brandson AB i Stockholm